St. Denis Catholic Church


2151 S. Diamond Bar Blvd, Diamond Bar CA 91765 | 909-861-7106